Stefan Erikson

torsdag 1 december 2011

Ansvar för jobben och tillväxten inom de gröna areella näringarna


Jordbruksmark är en knapp naturresurs, därför bör i första hand exploatering ske av icke jordbruksmark och i andra hand bör alltid den mark med lägst avkastning exploateras, skriver moderaterna Betty Malmberg och Stefan Erikson på Corren Debatt den 29 november.

Sju miljarder människor i världen har en rätt att få äta sig mätta i dag - och i morgon. Tyvärr har inte alla den möjligheten. Alla bär vi ett gemensamt ansvar för att trygga matförsörjningen såväl i dag som för framtida generationer. Det krävs ett långsiktigt ansvarstagande för att trygga jordbruksmark samtidigt som jobb kan skapas i fler och växande företag inom de gröna areella näringarna. Ekonomisk tillväxt och miljöarbete går hand i hand.

Jordbruksmark är en knapp naturresurs som exploateras i snabb takt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har uttryckt oro för den rådande utvecklingen. Skyddet är svagt för jordbruksmark och mark som exploateras är för evigt förlorad. I Danmark klassas jordbruksmarken som riksintresse och motsvarigheten till våra länsstyrelser har vetorätt då det gäller frågor som rör exploatering av jordbruksmark. Norge har slagit fast en nationell målsättning om att spara jordbruksmarken. Ett stort ansvar vilar i Sverige på lokalt ansvarstagande och ledarskap när det gäller att bevara värdefull jordbruksmark och främja jobb och företagande inom de gröna areella näringarna. Exempelvis har Alliansen i Linköping i sitt visionsdokument poängterat jordbruksmarkens betydelse ifråga om stadens expansion.

I första hand bör exploatering ske av icke jordbruksmark och i andra hand bör alltid den mark med lägst avkastning exploateras. Växande städer med bostäder, verksamheter och fritidsområden kan mycket väl möjliggöras under förutsättning att det finns ett långsiktigt ansvar för att bygga där det faktiskt är lämpligt och att värdefull jordbrukmark ska brukas - inte förbrukas.

Hur kommunerna hanterar frågan om exploatering av värdefull åkermark är därför mycket viktigt att följa upp. I maj 2009 presenterades Miljöprocessutredningen. Utredningen framförde att reglerna som gäller skyddet mot exploatering av värdefull jordbruksmark för andra ändamål bör ses över och föreslog dessutom en skärpt kontroll av tillämpningen av dessa regler. Det är ett förslag som sammanfaller väl med ett långsiktigt ansvar för framtiden.

Det under höstens partistämma antagna idéprogrammet Ansvar för Sverige utgör grunden för Moderaternas arbete. Där betonas behovet av ett modernare jordbruk, med bättre grödor som kan bidra till att fler människor kan äta sig mätta utan att mer jordbruksmark exploateras. Kortsiktigt tänkande kan annars ge svåra långsiktiga konsekvenser.

Bebyggd jordbruksmark kan aldrig återställas. För fler jobb, ekonomisk tillväxt och en levande landsbygd krävs därför hållbara lösningar och ansvar för framtida generationer. Vi moderater tar ansvar i dag - och i morgon.

Betty Malmberg (M), riksdagsledamot från Östergötland

Stefan Erikson (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden i Linköping

tisdag 20 september 2011

Arbetet går vidare för ett bättre klimat, hälsa och miljö


Klimatutmaningarna är en av de viktigaste frågorna för Alliansen, både nationellt och i Linköping. De mätningar som gjorts av partikelhalter av PM10 i Linköping visar på behovet av att jobba vidare med kommunens trafikstrategi och att fortsätta göra satsningar på bättre fungerande trafiksystem, kollektivtrafik och fungerande gång- och cykelvägnät i kommunen. De senaste åren har flera projekt genomförts och jag ser fram emot det fortsatta arbetet som pågår främst inom Samhällsbyggnadsnämndens regi.Länk till pressmeddelandet på Linköpings kommuns hemsida


Länk till trafikstrategin


Länk till Åtgärdsprogram för partiklar (PM10) i Linköpings kommun


Länk till "I stan utan min bil" 22 september

----------
----------------------------------------

PRESSMEDDELANDE 2011-09-20

Mätningar av luften på Hamngatan i Linköping visar att nivåerna av förorenad luft ligger på gränsen att vara för höga. Linköpings kommun har mätt halten av partikeln PM10, det vill säga föroreningar från biltrafik. En slutsats är att biltrafiken måste minska i centrum.


Linköpings kommun har sedan 2009 mätt luftföroreningar på Hamngatan, mätningar av det här slaget har gjorts i Linköping sedan början av 2000-talet. I allmänhet har vi legat på en bra nivå enligt fastställda normer.

- Vi ser det här resultatet som att vi måste påskynda trafikstrategin och förändra biltrafiken i centrum, säger Stefan Erikson (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Både i Översiktsplanen för staden och i den kommande trafikstrategin arbetar kommunen med att minska biltrafiken i centrum och på så sätt motverka luftföroreningarna.

Det här är en åtgärd som kommer att ge positiva effekter över tid.


Beräkna nivån


Enligt de lagstiftade kvalitetsnormer som finns för luft så är alla väghållare skyldiga att mäta och beräkna nivån på förorenad luft på gator med hög trafikbelastning.

Om halterna är höga är kommunen skyldig att meddela Naturvårdsverket. Bygg- och miljönämnden har i en skrivelse till Naturvårdsverket som skickas i dagarna, gått igenom bakgrunden till mätningarna. Skrivelsen innehåller också en redogörelse för hur det ser ut idag på det utvalda mätstället: på Hamngatan i höjd med parkeringshuset Druvan.


Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
fredag 12 augusti 2011

Svensk ekonomi stark - men ute i världen blåser det...

Den finansiella oron är stor i många länder nu. USA:s och flera europeiska länders ekonomi vacklar. Det talas om kris och oro för framtiden. Som väl är står den svenska ekonomin stark tack vare välskötta statsfinanser de senaste åren. Detta om något visar hur viktigt det politiska ledarskapet är för samhällsekonomin.


Det är glädjande att se att jobben växer till. I Linköping har den öppna arbetslösheten sjunkit 12 % från juni 2010 till juni 2011. Öppet arbetslösa i mer än 6 månader har dessutom sjunkit med 14,9 % vilket även detta är ett stort steg i rätt riktning. Men det gäller att fortsätta arbeta för fler jobb och minskat utanförskap.fredag 22 juli 2011

Värdefull åkermark - en allt viktigare fråga

Att det här i Östergötland finns delar av Sveriges absolut bästa och mest värdefulla åkermarker har jag påtalat under många år. I SVT uppmärksammades åkermarksfrågan nyligen och då påpekades bland annat att skyddet för åkermarken är alldeles för dåligt. Det är bra att det byggs och bra att jordbruksmark brukas. Men vi får inte bruka utan att våra naturresurser förbrukas!

För en levande landsbygd behövs byggande och människor som lever och verkar. Men att alltmer, kortsiktigt, exploatera värdefulla marker utan att tänka på konsekvenserna för framtiden är totalt ansvarslöst. Exploaterad jordbruksmark kan inte återställas.

När översiktsplanen för Linköping togs fram för några år sedan fanns planer på att exploatera hundratals hektar av den bäsa åkermarken i utkanten av staden. Detta satte Alliansen som väl är stopp för. Socialdemokraterna däremot tyckte det vore en jättebra idé att bygga villor på delar av denna fina mark. Det märks således tydligt hur det är med ansvarstagandet i just den frågan...

måndag 6 juni 2011

Landbygdstema på nationaldagsfirandet i Gammalkil
På nationaldagen var jag inbjuden som talare till Gammalkils hembygdsförening. Ett drygt 50-tal personer var där och stämningen var verkligen på topp.

I egenskap av ordförande i Linköpings kommuns landsbygdsgrupp lade jag självklart tyngden i talet på landsbygden. Det händer mycket de kommande åren. En ny landsbygdsstrategi kommer att tas fram, en ny översikts- och utvecklingsplan och konkurrenskraften för jobb och företag på landsbygden är som jag ser det enorm.

Foto: Lennart Löfgren
Läs mer om nationaldagsfirandet på www.gammalkilshembygdsforening.se

tisdag 24 maj 2011

Östgötamjölk har ingenting med regnskogen i Indonesien att göra...

Den första mjölken som värnar regnskogen finns nu i butiken.

Vid mitt anförande talade jag om den enorma potential som finns för Linköpings landsbygd i form av företagande och nya jobb.

Mats Jonasson på Kättestad gård berättar om arbetet att ta fasa ut de importerade soja- och palmfodren.


Igår var jag inbjuden för att ge ett näringlivspolitiskt perspektiv på Östgötamjölks nya satsning med den första mjölken i Sverige som värnar regnskogen.


Genom att ersätta soja- och palmoljefoder med raps, ärter och åkerböna bidrar tre av Östgötamjölks gårdar till att spara ca 468 ha regnskog. Detta är dock en droppe i havet då 3,1 miljoner hektar regnskog årligen avverkas i Malaysia och Indonesien för att odla oljepalmer, men det allra viktigaste anser jag är att det finns aktörer som tänker långsiktigt och vågar ta steget att göra en förändring.


Tack vare kreativt nytänk kan vi få fler och växande företag inom de gröna areella näringarna som tar ansvar för att leverera bra, närproducerad mat med mindre miljöpåverkan och behov av färre och kortare transporter.

Läs mer här: NewsDesk.


onsdag 13 april 2011

Anders Borg blickar framåt

När finansminister Anders Borg idag presenterade de finansiella förutsättningarna inför vårpropositionen fanns både ljusglimtar och utmaningar framöver. Det är mycket glädjande och viktigt att Alliansen fortsätter föra en aktiv jobbpolitik med fortsatta skattesänkningar. Det är också mycket viktigt att skatten för pensionärer föreslås sänkas ytterligare ett steg.

Läs mer på regeringens hemsida här.

söndag 10 april 2011

Alliansen vill skapa ett bättre företagsklimat

Grunden för Sveriges välstånd är alla hundratusentals företag och företagare. Alliansens partiledare öppnar nu upp för ytterligare reformer för att skapa ett bättre företagsklimat för fler och växande företag och därmed för fler jobb. Läs mer i SvD här.

torsdag 24 mars 2011

Ett tillgängligare Linköping

Igår fastställde den nya Bygg- och miljönämnden sin första budget och verksamhetsplan. Alliansens mål om ett friare, företagsammare, tryggare och grönare Linköping genomsyrar arbetet.

Bygg- och miljönämnden i Linköping kommer bland mycket annat att arbeta med fortsatt och förbättrad god dialog med medborgarna och andra intressenter, samt ge bra service med hög tillgänglighet.

Bygglovshanteringen har de senaste åren förbättrats och målet är fortsatt att handläggningstiden för bygglovsbeslut som fattas på delegation ska uppgå till högst 5 veckor. Enligt den nya Plan- och bygglagen som träder i kraft 2 maj 2011 är riktmärket max 10 veckor.

Alliansen gör en särskild satsning på arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder och att göra Linköping mer tillgängligt för fler. Detta arbete är långsiktigt men inledningsvis kommer vi arbeta med information till aktuella fastighetsägare i city om ansvaret att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Handläggningen av enkelt avhjälpta hinder ska upplevas positivt för fastighetsägaren och ge ett mervärde för fastigheterna i sin helhet.

En inventering ska ske i city där allmänheten har tillträde och en utvärdering av vilka fastigheter som behöver åtgärdas. Vid behov kommer nämnden att på eget initiativ förelägga om att åtgärda brister i tillgängligheten som uppenbart ryms inom ramen för lagstiftningen.
Kemikalie-, energi- och klimatfrågan lyfts fram i verksamhetsplanen och flera frågor är sådana där vi samarbetar inom kommunen för att genomföra åtgärder, beroende på vilket ansvarsområde vi har inom respektive nämnd.

Bygg- och miljönämnden fattade även beslut om en ny plan- och bygglovstaxa med hänsyn till den nya plan- och bygglag som träder i kraft 2 maj 2011. Enligt SKL:s beräkningar hade en större höjning av taxan behövt göras men vi har lagt oss på en måttlig höjning av taxan för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt och kunna stimulera bostadsbyggandet.

Den nya lagstiftningen innebär en bättre och mer kontroll för att byggnationerna ska bli rätt och utan fel. Den ökande kontrollen innebär därmed att vi kommer få äran att se någon eller några nya tjänstemän i korridorerna åren framöver. Allt för att förbättra servicen och handläggningstiderna.

onsdag 23 mars 2011

Nya Moderaternas nya kretsstyrelse

Efter sex år som kretsordförande avtackades Rutger Starwing på årsmötet den 14 mars. Nu är jag glad att som ny kretsordförande få samarbeta med både "nya" och "gamla" i den nya kretsstyrelsen. Med mig i presidiet har jag Anna Steiner Ekström, 1:a vice kretsordförande och Per Åkerström, 2:e vice kretsordförande.

Moderaterna är ett växande parti i ständig förnyelse och det ställer stora krav på hur vi gemensamt utvecklar politiken, engagerar människor och tar ansvar och ledarskap i bland annat kommuner, landsting och riksdag.

Min utgångspunkt har alltid varit att engagemanget i Moderaterna startar i föreningen och därigenom via medlemskapet. Därmed ser jag fram emot att kretsstyrelsen ska kunna samarbeta för att ge större service och vara ett stöd i våra föreningars utveckling och arbete mot kommande valsegrar.

Läs mer här

fredag 4 februari 2011

Helt rätt att minska statligt ägande i Nordea

Alliansregeringen har nu meddelat att det statliga ägandet i Nordea ska minska genom en försäljning av ca 255 miljoner aktier. Detta är ett mycket bra beslut, särskilt som pengarna avses användas till att minska den svenska statsskulden.

Redan vid maktskiftet 2006 började Alliansen öka amorteringstakten på den svenska statsskulden. Med välskötta statsfinanser och försäljning av bland annat Vasakronan och Vin & Sprit, minskade statsskulden med omkring 200 miljarder fram till att den globala finanskrisen slog till.

Nu ser vi resultatet av Alliansens fokus på att ha välskötta statsfinanser. När andra länder måste spara, kommer Sverige ur finanskrisen bättre och snabbare. Fler kommer i arbete, utanförskapet minskar och vi har råd att satsa på en stärkt välfärd.

Icke förvånande är det att oppositionspartierna är emot att sälja av statliga företag. En tydlig skillnad finns även i denna fråga när det gäller ansvar för skattebetalarnas pengar och den offentliga ekonomin.

torsdag 27 januari 2011

Alliansen vill se mer miljö- och klimatvänligt boende


Klimatfrågan är en av våra största utmaningar. Att ta ansvar för hur vi bygger, bor och verkar påverkar hur den jord vi överlämnar till kommande generationer kommer att se ut.

Corren uppmärksammar idag ett exempel på kretsloppshus som kan vara ett sätt att bygga innovativt och hållbart. För oss i Alliansen i Bygg- och miljönämnden är det mycket intressant att se på vilka sätt vi kan få fram mer av hållbara boenden för framtiden. I det här fallet är avloppsanläggningen ett slutet system som inte medför utsläpp. Att det handlade om just denna konstruktion som är ett nytt projekt för Linköpings kommun, var en förutsättning för att detta projekt i det här enskilda fallet skulle kunna bifallas och det förutsätter att avlopssanläggningen blir godkänd. För en vidareutveckling av området krävs framöver en detaljplan. Förhoppningsvis får fler upp ögonen för olika sätt att bygga klimatsmart och energisnålt.

Från Alliansens sida beklagar vi att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte sade ja till kretsloppshuset utan reserverade sig mot beslutet.

Linköping har fått en ny nämnd

Igår hade Linköpings nya Bygg- och miljönämnd sitt första sammanträde. Det är mycket roligt att få möjligheten att tillsammans med alla ledamöter, ersättare och tjänstemän få arbeta med dessa frågor. En ny nämnd har skapats och nu arbetar vi för samverkan och samarbete för att öka servicen till medborgarna i Linköping.

Alliansens mål om ett tryggare, friare, företagsammare och grönare Linköping kommer märkas inte minst i den nya Bygg- och miljönämndens arbete.

söndag 16 januari 2011

Eva Isaksson Ribers gjorde avtryck i Östergötland


Eva Isaksson Ribers
* * * * * * * * * * * *
Eva Isaksson Ribers har avlidit.
Detta är ett mycket tråkigt besked och en stor förlust.
Eva har gjort väldigt mycket för Motala och för Östergötland.

Främst av allt kommer jag minnas henne för hennes lugn, kunskap, erfarenhet och för det hårda jobb hon lade ner som kommunstyrelsens ordförande i Motala, särskilt under den stora finanskrisen. Jag minns när vi stod tidigt en morgon på tågperrongen i Linköping och diskuterade motgångarna när alltfler företag varslade i Motala. Men envisheten och framtidstron hade Eva hela tiden. Hon kunde hantera en kris och strukturerat och organiserat se framåt. Eva jobbade hårt för riksväg 50 och Skepparpinan som nu blir verklighet.

Tack för allt, Eva!

Läs även: Per de Fair minns Eva i MVT