Stefan Erikson

torsdag 24 mars 2011

Ett tillgängligare Linköping

Igår fastställde den nya Bygg- och miljönämnden sin första budget och verksamhetsplan. Alliansens mål om ett friare, företagsammare, tryggare och grönare Linköping genomsyrar arbetet.

Bygg- och miljönämnden i Linköping kommer bland mycket annat att arbeta med fortsatt och förbättrad god dialog med medborgarna och andra intressenter, samt ge bra service med hög tillgänglighet.

Bygglovshanteringen har de senaste åren förbättrats och målet är fortsatt att handläggningstiden för bygglovsbeslut som fattas på delegation ska uppgå till högst 5 veckor. Enligt den nya Plan- och bygglagen som träder i kraft 2 maj 2011 är riktmärket max 10 veckor.

Alliansen gör en särskild satsning på arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder och att göra Linköping mer tillgängligt för fler. Detta arbete är långsiktigt men inledningsvis kommer vi arbeta med information till aktuella fastighetsägare i city om ansvaret att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Handläggningen av enkelt avhjälpta hinder ska upplevas positivt för fastighetsägaren och ge ett mervärde för fastigheterna i sin helhet.

En inventering ska ske i city där allmänheten har tillträde och en utvärdering av vilka fastigheter som behöver åtgärdas. Vid behov kommer nämnden att på eget initiativ förelägga om att åtgärda brister i tillgängligheten som uppenbart ryms inom ramen för lagstiftningen.
Kemikalie-, energi- och klimatfrågan lyfts fram i verksamhetsplanen och flera frågor är sådana där vi samarbetar inom kommunen för att genomföra åtgärder, beroende på vilket ansvarsområde vi har inom respektive nämnd.

Bygg- och miljönämnden fattade även beslut om en ny plan- och bygglovstaxa med hänsyn till den nya plan- och bygglag som träder i kraft 2 maj 2011. Enligt SKL:s beräkningar hade en större höjning av taxan behövt göras men vi har lagt oss på en måttlig höjning av taxan för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt och kunna stimulera bostadsbyggandet.

Den nya lagstiftningen innebär en bättre och mer kontroll för att byggnationerna ska bli rätt och utan fel. Den ökande kontrollen innebär därmed att vi kommer få äran att se någon eller några nya tjänstemän i korridorerna åren framöver. Allt för att förbättra servicen och handläggningstiderna.

onsdag 23 mars 2011

Nya Moderaternas nya kretsstyrelse

Efter sex år som kretsordförande avtackades Rutger Starwing på årsmötet den 14 mars. Nu är jag glad att som ny kretsordförande få samarbeta med både "nya" och "gamla" i den nya kretsstyrelsen. Med mig i presidiet har jag Anna Steiner Ekström, 1:a vice kretsordförande och Per Åkerström, 2:e vice kretsordförande.

Moderaterna är ett växande parti i ständig förnyelse och det ställer stora krav på hur vi gemensamt utvecklar politiken, engagerar människor och tar ansvar och ledarskap i bland annat kommuner, landsting och riksdag.

Min utgångspunkt har alltid varit att engagemanget i Moderaterna startar i föreningen och därigenom via medlemskapet. Därmed ser jag fram emot att kretsstyrelsen ska kunna samarbeta för att ge större service och vara ett stöd i våra föreningars utveckling och arbete mot kommande valsegrar.

Läs mer här