Stefan Erikson

torsdag 1 december 2011

Ansvar för jobben och tillväxten inom de gröna areella näringarna


Jordbruksmark är en knapp naturresurs, därför bör i första hand exploatering ske av icke jordbruksmark och i andra hand bör alltid den mark med lägst avkastning exploateras, skriver moderaterna Betty Malmberg och Stefan Erikson på Corren Debatt den 29 november.

Sju miljarder människor i världen har en rätt att få äta sig mätta i dag - och i morgon. Tyvärr har inte alla den möjligheten. Alla bär vi ett gemensamt ansvar för att trygga matförsörjningen såväl i dag som för framtida generationer. Det krävs ett långsiktigt ansvarstagande för att trygga jordbruksmark samtidigt som jobb kan skapas i fler och växande företag inom de gröna areella näringarna. Ekonomisk tillväxt och miljöarbete går hand i hand.

Jordbruksmark är en knapp naturresurs som exploateras i snabb takt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har uttryckt oro för den rådande utvecklingen. Skyddet är svagt för jordbruksmark och mark som exploateras är för evigt förlorad. I Danmark klassas jordbruksmarken som riksintresse och motsvarigheten till våra länsstyrelser har vetorätt då det gäller frågor som rör exploatering av jordbruksmark. Norge har slagit fast en nationell målsättning om att spara jordbruksmarken. Ett stort ansvar vilar i Sverige på lokalt ansvarstagande och ledarskap när det gäller att bevara värdefull jordbruksmark och främja jobb och företagande inom de gröna areella näringarna. Exempelvis har Alliansen i Linköping i sitt visionsdokument poängterat jordbruksmarkens betydelse ifråga om stadens expansion.

I första hand bör exploatering ske av icke jordbruksmark och i andra hand bör alltid den mark med lägst avkastning exploateras. Växande städer med bostäder, verksamheter och fritidsområden kan mycket väl möjliggöras under förutsättning att det finns ett långsiktigt ansvar för att bygga där det faktiskt är lämpligt och att värdefull jordbrukmark ska brukas - inte förbrukas.

Hur kommunerna hanterar frågan om exploatering av värdefull åkermark är därför mycket viktigt att följa upp. I maj 2009 presenterades Miljöprocessutredningen. Utredningen framförde att reglerna som gäller skyddet mot exploatering av värdefull jordbruksmark för andra ändamål bör ses över och föreslog dessutom en skärpt kontroll av tillämpningen av dessa regler. Det är ett förslag som sammanfaller väl med ett långsiktigt ansvar för framtiden.

Det under höstens partistämma antagna idéprogrammet Ansvar för Sverige utgör grunden för Moderaternas arbete. Där betonas behovet av ett modernare jordbruk, med bättre grödor som kan bidra till att fler människor kan äta sig mätta utan att mer jordbruksmark exploateras. Kortsiktigt tänkande kan annars ge svåra långsiktiga konsekvenser.

Bebyggd jordbruksmark kan aldrig återställas. För fler jobb, ekonomisk tillväxt och en levande landsbygd krävs därför hållbara lösningar och ansvar för framtida generationer. Vi moderater tar ansvar i dag - och i morgon.

Betty Malmberg (M), riksdagsledamot från Östergötland

Stefan Erikson (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden i Linköping