Stefan Erikson

tisdag 20 september 2011

Arbetet går vidare för ett bättre klimat, hälsa och miljö


Klimatutmaningarna är en av de viktigaste frågorna för Alliansen, både nationellt och i Linköping. De mätningar som gjorts av partikelhalter av PM10 i Linköping visar på behovet av att jobba vidare med kommunens trafikstrategi och att fortsätta göra satsningar på bättre fungerande trafiksystem, kollektivtrafik och fungerande gång- och cykelvägnät i kommunen. De senaste åren har flera projekt genomförts och jag ser fram emot det fortsatta arbetet som pågår främst inom Samhällsbyggnadsnämndens regi.Länk till pressmeddelandet på Linköpings kommuns hemsida


Länk till trafikstrategin


Länk till Åtgärdsprogram för partiklar (PM10) i Linköpings kommun


Länk till "I stan utan min bil" 22 september

----------
----------------------------------------

PRESSMEDDELANDE 2011-09-20

Mätningar av luften på Hamngatan i Linköping visar att nivåerna av förorenad luft ligger på gränsen att vara för höga. Linköpings kommun har mätt halten av partikeln PM10, det vill säga föroreningar från biltrafik. En slutsats är att biltrafiken måste minska i centrum.


Linköpings kommun har sedan 2009 mätt luftföroreningar på Hamngatan, mätningar av det här slaget har gjorts i Linköping sedan början av 2000-talet. I allmänhet har vi legat på en bra nivå enligt fastställda normer.

- Vi ser det här resultatet som att vi måste påskynda trafikstrategin och förändra biltrafiken i centrum, säger Stefan Erikson (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Både i Översiktsplanen för staden och i den kommande trafikstrategin arbetar kommunen med att minska biltrafiken i centrum och på så sätt motverka luftföroreningarna.

Det här är en åtgärd som kommer att ge positiva effekter över tid.


Beräkna nivån


Enligt de lagstiftade kvalitetsnormer som finns för luft så är alla väghållare skyldiga att mäta och beräkna nivån på förorenad luft på gator med hög trafikbelastning.

Om halterna är höga är kommunen skyldig att meddela Naturvårdsverket. Bygg- och miljönämnden har i en skrivelse till Naturvårdsverket som skickas i dagarna, gått igenom bakgrunden till mätningarna. Skrivelsen innehåller också en redogörelse för hur det ser ut idag på det utvalda mätstället: på Hamngatan i höjd med parkeringshuset Druvan.


Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen