Stefan Erikson

tisdag 1 maj 2012

Ännu en ny vacker arbetsdag!

Idag den 1:a maj är det en vacker dag, solen lyser över östgötaslätten. Det är med andra ord ännu en vacker arbetsdag. 

Arbete ja... Jobben är vår viktigaste fråga. Den är avgörande för att pensioner ska kunna växa, för att människors försörjning ska tryggas och för att vi ska kunna förbättra välfärden för alla medborgare. Dock så finns det de som tror att höjda skatter för unga ger fler jobb. Nej, det ger det inte. Som väl är gav väljarna Alliansen förnyat förtroende i valet 2010 vilket är en garant för ansvar för ekonomin och för fortsatt sänkta skatter för fler jobb och minskat utanförskap.


söndag 18 mars 2012

Ny energi på Sverigemötet 2012


Årets upplaga av Sverigemötet samlade nästan 2000 moderater i Örebro. Det gick inte att ta fel på den goda stämningen och att det finns energi, vilja och kraft att fortsätta förnyelsen för ett bättre Sverige!

måndag 5 mars 2012

Förnyelsen fortsätter!

Mycket har hänt inom svensk politik sedan maktskiftet 2006. Nu tar vi åter ett stort avstamp med den fortsatta förnyelsen genom fem nya centrala arbetsgrupper för att utveckla framtidens politik för ett bättre Sverige.

Läs debattartikeln med Fredrik Reinfeldt i DN här.

fredag 24 februari 2012

Grattis prinsessan Estelle!

Så har äntligen en ny prinsessa kommit till världen och Östergötland får nu en hertiginna. Prinsessan Estelle blir alltså ännu en av sessorna på Haga.

torsdag 5 januari 2012

Sänkt restaurangmoms = lägre priser och fler jobb


Alliansen har sedan 1 januari 2012 sänkt restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Socialdemokraterna motsätter sig detta vilket är mycket märkligt. Alliansens mål är att genom sänkta skatter se till att det skapas fler jobb inom restaurangbranschen, att svarta jobb blir vita och att matpriserna på restaurangerna blir lägre. De nya jobben kommer inte minst ungdomar till del.

Långtifrån alla restauranger har ännu visat hur de vill använda momssänkningen men flera aktörer går ut hårt och tar ansvar för detta. McDonalds kör en stor kampanj i TV och i tidningar och meddelar att de anställer 600 personer(!) enbart tack vare momssänkningenoch T.G.I. Fridays har tagit sitt ansvar genom att sänka priserna på luncher och på middagsmenyn.

MAX är ett annat exempel och på den här länken kan du se priserna före och efter momssänkningen. Ett bra exempel på en aktör som transparent visar hur momssänkningen påverkar konsumenterna.

torsdag 1 december 2011

Ansvar för jobben och tillväxten inom de gröna areella näringarna


Jordbruksmark är en knapp naturresurs, därför bör i första hand exploatering ske av icke jordbruksmark och i andra hand bör alltid den mark med lägst avkastning exploateras, skriver moderaterna Betty Malmberg och Stefan Erikson på Corren Debatt den 29 november.

Sju miljarder människor i världen har en rätt att få äta sig mätta i dag - och i morgon. Tyvärr har inte alla den möjligheten. Alla bär vi ett gemensamt ansvar för att trygga matförsörjningen såväl i dag som för framtida generationer. Det krävs ett långsiktigt ansvarstagande för att trygga jordbruksmark samtidigt som jobb kan skapas i fler och växande företag inom de gröna areella näringarna. Ekonomisk tillväxt och miljöarbete går hand i hand.

Jordbruksmark är en knapp naturresurs som exploateras i snabb takt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har uttryckt oro för den rådande utvecklingen. Skyddet är svagt för jordbruksmark och mark som exploateras är för evigt förlorad. I Danmark klassas jordbruksmarken som riksintresse och motsvarigheten till våra länsstyrelser har vetorätt då det gäller frågor som rör exploatering av jordbruksmark. Norge har slagit fast en nationell målsättning om att spara jordbruksmarken. Ett stort ansvar vilar i Sverige på lokalt ansvarstagande och ledarskap när det gäller att bevara värdefull jordbruksmark och främja jobb och företagande inom de gröna areella näringarna. Exempelvis har Alliansen i Linköping i sitt visionsdokument poängterat jordbruksmarkens betydelse ifråga om stadens expansion.

I första hand bör exploatering ske av icke jordbruksmark och i andra hand bör alltid den mark med lägst avkastning exploateras. Växande städer med bostäder, verksamheter och fritidsområden kan mycket väl möjliggöras under förutsättning att det finns ett långsiktigt ansvar för att bygga där det faktiskt är lämpligt och att värdefull jordbrukmark ska brukas - inte förbrukas.

Hur kommunerna hanterar frågan om exploatering av värdefull åkermark är därför mycket viktigt att följa upp. I maj 2009 presenterades Miljöprocessutredningen. Utredningen framförde att reglerna som gäller skyddet mot exploatering av värdefull jordbruksmark för andra ändamål bör ses över och föreslog dessutom en skärpt kontroll av tillämpningen av dessa regler. Det är ett förslag som sammanfaller väl med ett långsiktigt ansvar för framtiden.

Det under höstens partistämma antagna idéprogrammet Ansvar för Sverige utgör grunden för Moderaternas arbete. Där betonas behovet av ett modernare jordbruk, med bättre grödor som kan bidra till att fler människor kan äta sig mätta utan att mer jordbruksmark exploateras. Kortsiktigt tänkande kan annars ge svåra långsiktiga konsekvenser.

Bebyggd jordbruksmark kan aldrig återställas. För fler jobb, ekonomisk tillväxt och en levande landsbygd krävs därför hållbara lösningar och ansvar för framtida generationer. Vi moderater tar ansvar i dag - och i morgon.

Betty Malmberg (M), riksdagsledamot från Östergötland

Stefan Erikson (M), ordförande i Bygg- och miljönämnden i Linköping

tisdag 20 september 2011

Arbetet går vidare för ett bättre klimat, hälsa och miljö


Klimatutmaningarna är en av de viktigaste frågorna för Alliansen, både nationellt och i Linköping. De mätningar som gjorts av partikelhalter av PM10 i Linköping visar på behovet av att jobba vidare med kommunens trafikstrategi och att fortsätta göra satsningar på bättre fungerande trafiksystem, kollektivtrafik och fungerande gång- och cykelvägnät i kommunen. De senaste åren har flera projekt genomförts och jag ser fram emot det fortsatta arbetet som pågår främst inom Samhällsbyggnadsnämndens regi.Länk till pressmeddelandet på Linköpings kommuns hemsida


Länk till trafikstrategin


Länk till Åtgärdsprogram för partiklar (PM10) i Linköpings kommun


Länk till "I stan utan min bil" 22 september

----------
----------------------------------------

PRESSMEDDELANDE 2011-09-20

Mätningar av luften på Hamngatan i Linköping visar att nivåerna av förorenad luft ligger på gränsen att vara för höga. Linköpings kommun har mätt halten av partikeln PM10, det vill säga föroreningar från biltrafik. En slutsats är att biltrafiken måste minska i centrum.


Linköpings kommun har sedan 2009 mätt luftföroreningar på Hamngatan, mätningar av det här slaget har gjorts i Linköping sedan början av 2000-talet. I allmänhet har vi legat på en bra nivå enligt fastställda normer.

- Vi ser det här resultatet som att vi måste påskynda trafikstrategin och förändra biltrafiken i centrum, säger Stefan Erikson (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Både i Översiktsplanen för staden och i den kommande trafikstrategin arbetar kommunen med att minska biltrafiken i centrum och på så sätt motverka luftföroreningarna.

Det här är en åtgärd som kommer att ge positiva effekter över tid.


Beräkna nivån


Enligt de lagstiftade kvalitetsnormer som finns för luft så är alla väghållare skyldiga att mäta och beräkna nivån på förorenad luft på gator med hög trafikbelastning.

Om halterna är höga är kommunen skyldig att meddela Naturvårdsverket. Bygg- och miljönämnden har i en skrivelse till Naturvårdsverket som skickas i dagarna, gått igenom bakgrunden till mätningarna. Skrivelsen innehåller också en redogörelse för hur det ser ut idag på det utvalda mätstället: på Hamngatan i höjd med parkeringshuset Druvan.


Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
fredag 12 augusti 2011

Svensk ekonomi stark - men ute i världen blåser det...

Den finansiella oron är stor i många länder nu. USA:s och flera europeiska länders ekonomi vacklar. Det talas om kris och oro för framtiden. Som väl är står den svenska ekonomin stark tack vare välskötta statsfinanser de senaste åren. Detta om något visar hur viktigt det politiska ledarskapet är för samhällsekonomin.


Det är glädjande att se att jobben växer till. I Linköping har den öppna arbetslösheten sjunkit 12 % från juni 2010 till juni 2011. Öppet arbetslösa i mer än 6 månader har dessutom sjunkit med 14,9 % vilket även detta är ett stort steg i rätt riktning. Men det gäller att fortsätta arbeta för fler jobb och minskat utanförskap.fredag 22 juli 2011

Värdefull åkermark - en allt viktigare fråga

Att det här i Östergötland finns delar av Sveriges absolut bästa och mest värdefulla åkermarker har jag påtalat under många år. I SVT uppmärksammades åkermarksfrågan nyligen och då påpekades bland annat att skyddet för åkermarken är alldeles för dåligt. Det är bra att det byggs och bra att jordbruksmark brukas. Men vi får inte bruka utan att våra naturresurser förbrukas!

För en levande landsbygd behövs byggande och människor som lever och verkar. Men att alltmer, kortsiktigt, exploatera värdefulla marker utan att tänka på konsekvenserna för framtiden är totalt ansvarslöst. Exploaterad jordbruksmark kan inte återställas.

När översiktsplanen för Linköping togs fram för några år sedan fanns planer på att exploatera hundratals hektar av den bäsa åkermarken i utkanten av staden. Detta satte Alliansen som väl är stopp för. Socialdemokraterna däremot tyckte det vore en jättebra idé att bygga villor på delar av denna fina mark. Det märks således tydligt hur det är med ansvarstagandet i just den frågan...

måndag 6 juni 2011

Landbygdstema på nationaldagsfirandet i Gammalkil
På nationaldagen var jag inbjuden som talare till Gammalkils hembygdsförening. Ett drygt 50-tal personer var där och stämningen var verkligen på topp.

I egenskap av ordförande i Linköpings kommuns landsbygdsgrupp lade jag självklart tyngden i talet på landsbygden. Det händer mycket de kommande åren. En ny landsbygdsstrategi kommer att tas fram, en ny översikts- och utvecklingsplan och konkurrenskraften för jobb och företag på landsbygden är som jag ser det enorm.

Foto: Lennart Löfgren
Läs mer om nationaldagsfirandet på www.gammalkilshembygdsforening.se

tisdag 24 maj 2011

Östgötamjölk har ingenting med regnskogen i Indonesien att göra...

Den första mjölken som värnar regnskogen finns nu i butiken.

Vid mitt anförande talade jag om den enorma potential som finns för Linköpings landsbygd i form av företagande och nya jobb.

Mats Jonasson på Kättestad gård berättar om arbetet att ta fasa ut de importerade soja- och palmfodren.


Igår var jag inbjuden för att ge ett näringlivspolitiskt perspektiv på Östgötamjölks nya satsning med den första mjölken i Sverige som värnar regnskogen.


Genom att ersätta soja- och palmoljefoder med raps, ärter och åkerböna bidrar tre av Östgötamjölks gårdar till att spara ca 468 ha regnskog. Detta är dock en droppe i havet då 3,1 miljoner hektar regnskog årligen avverkas i Malaysia och Indonesien för att odla oljepalmer, men det allra viktigaste anser jag är att det finns aktörer som tänker långsiktigt och vågar ta steget att göra en förändring.


Tack vare kreativt nytänk kan vi få fler och växande företag inom de gröna areella näringarna som tar ansvar för att leverera bra, närproducerad mat med mindre miljöpåverkan och behov av färre och kortare transporter.

Läs mer här: NewsDesk.


onsdag 13 april 2011

Anders Borg blickar framåt

När finansminister Anders Borg idag presenterade de finansiella förutsättningarna inför vårpropositionen fanns både ljusglimtar och utmaningar framöver. Det är mycket glädjande och viktigt att Alliansen fortsätter föra en aktiv jobbpolitik med fortsatta skattesänkningar. Det är också mycket viktigt att skatten för pensionärer föreslås sänkas ytterligare ett steg.

Läs mer på regeringens hemsida här.

söndag 10 april 2011

Alliansen vill skapa ett bättre företagsklimat

Grunden för Sveriges välstånd är alla hundratusentals företag och företagare. Alliansens partiledare öppnar nu upp för ytterligare reformer för att skapa ett bättre företagsklimat för fler och växande företag och därmed för fler jobb. Läs mer i SvD här.